กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
1.วาระการประชุม 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์
  1.ดาวน์โหลด รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 click!!!
 
 
 
มาตรฐานเขตฯ ปี 65