กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อำเภอบึงสามัคคี - อำเภอขาณุวรลักษบุรี
- อำเภอคลองขลุง - อำเภอคลองลาน
- อำเภอปางศิลาทอง - อำเภอทรายทองวัฒนา

 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ
-
 
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
-กฏกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2564
-บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-กฏกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548