กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
1.จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
2.วารสาร ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 - รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4/2563
3.วารสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
4.วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2560
 
มาตรฐานสำนักงานเขต